Search

Risalah

Kajian Islam

Category

Abu bakar ash-Shiddiq

Khutbah Abu Bakar Ash-Shiddiq رضي الله عنه setelah dibai’at menjadi khalifah

Saif bin Umar at-Tamimi berkata, Diriwayatkan dari Abu Dhamrah dari bapaknya dari Ashim bin Adi, dia berkata, “Salah seorang pesuruh Abu Bakar berseru di tengah-tengah manusia setelah Rasulullah صلي الله عليه وسلم wafat, ‘Hendaklah pasukan Usamah segera berangkat, ingatlah tidak seorangpun dari pasukan Usamah yang boleh tinggal di Madinah, melainkan harus pergi ke Juruf, pangkalan militer pasukan Usamah’.”

Continue reading “Khutbah Abu Bakar Ash-Shiddiq رضي الله عنه setelah dibai’at menjadi khalifah”

Advertisements

Sikap Fatimah رضي الله عنها dan Ali terhadap Abu Bakar رضي الله عنه soal warisan Rasulullah صلي الله عليه وسلم

Imam al-Bukhari berkata, Bab Perkataan Rasulullah صلي الله عليه وسلم,

“Kami (para Nabi) tidak mewariskan, dan apapun yang kami tinggalkan adalah sedekah.”

Continue reading “Sikap Fatimah رضي الله عنها dan Ali terhadap Abu Bakar رضي الله عنه soal warisan Rasulullah صلي الله عليه وسلم”

Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه menumpas kaum murtad dan orang-orang yang menolak zakat

Muhammad Ibnu Ishaq berkata, Ketika Rasulullah صلي الله عليه وسلم wafat maka orang-orang Arab kembali murtad, Yahudi dan Nasrani menampakkan taringnya, sementara kemunafikan mulai tersebar, kaum muslimin ibarat domba yang kucar-kacir diguyur hujan lebat pada malam yang pekat dan dingin, hingga Abu Bakar رضي الله عنه berhasil menyatukan mereka kembali.

Continue reading “Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه menumpas kaum murtad dan orang-orang yang menolak zakat”

Pelantikan Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه sebagai khalifah

Imam al-Bukhari berkata, “Telah berkata kepada kami Ibrahim bin Musa dia berkata, ‘Telah berkata kepada kami Hisyam dari Ma’mar dari az-Zuhri, dia berkata, ‘Telah berkata kepadaku Anas bin Malik bahwa dia mendengar pidato terakhir Umar ketika duduk di mimbar satu hari setelah Rasulullah صلي الله عليه وسلم wafat, sementara Abu Bakar duduk dan diam.

Continue reading “Pelantikan Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه sebagai khalifah”

Ketika Abu Bakar diperintah Rasulullah صلي الله عليه وسلم menjadi imam para sahabat (2)

(bagian kedua dari dua tulisan) Umar menjawab, “Anda lebih berhak untuk menjadi imam.” Maka beberapa hari sejak itu Abu Bakar رضي الله عنه menjadi Imam shalat. Suatu hari Rasulullah صلي الله عليه وسلم merasa badannya agak lebih ringan dari biasanya, maka beliau keluar dipapah dua orang lelaki, salah satunya Abbas untuk melaksanakan shalat Dzuhur, ketika Abu Bakar melihat kedatangan Rasulullah صلي الله عليه وسلم maka dia bersiap-siap untuk mundur, namun Rasulullah صلي الله عليه وسلم perintahkan agar ia tetap di tempatnya, dan beliau memerintahkan kepada dua orang yang memapahnya tadi agar mendudukkan beliau di samping Abu Bakar, maka Abu Bakar shalat dalam berdiri sementara Rasulullah صلي الله عليه وسلم shalat dalam keadaan duduk.

Continue reading “Ketika Abu Bakar diperintah Rasulullah صلي الله عليه وسلم menjadi imam para sahabat (2)”

Ketika Abu Bakar diperintah Rasulullah صلي الله عليه وسلم menjadi imam para sahabat

Imam Ahmad berkata, Ya’qub menyampaikan kepada kami, ia berkata, ayahku menyampaikan kepadaku dari Ibnu Ishaq, dia berkata, Ibnu Syihab al-Zuhri berkata, telah berkata kepadaku Abdul Malik bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin al-Haris Ibnu Hisyam dari bapaknya dari Abdullah bin Zam’ah bin al-Aswad bin al-Muththalib bin Asad, dia berkata, “Ketika Rasulullah صلي الله عليه وسلم sakit aku berada di sisinya bersama beberapa orang dari kaum muslimin, kemudian Bilal mengumandangkan adzan, maka Rasulullah صلي الله عليه وسلم bersabda,

Continue reading “Ketika Abu Bakar diperintah Rasulullah صلي الله عليه وسلم menjadi imam para sahabat”

Inilah jasa-jasa Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه

Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه adalah sahabat yang pertama kali masuk Islam, dan selalu menyertai Rasulullah صلي الله عليه وسلم sepanjang hidupnya baik di Makkah maupun di Madinah. Tidak hanya itu, beliau adalah sahabat Rasulullah صلي الله عليه وسلم sekaligus teman bermusyawarah dan wazirnya. Di tangannya para senior sahabat masuk memeluk Islam seperti Usman bin Affan, az-Zubair bin al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa’ad bin Abi Waqqash, dan Thalhah bin Ubaidillah رضي الله عنه.

Continue reading “Inilah jasa-jasa Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه”

Abu Bakar ash-Shiddiq, sahabat paling dekat dengan Rasul

Keutamaan Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه sangat banyak sekali dan telah dimuat dalam kitab-kitab sunnah, kitab tarajim (biografi para tokoh), maupun kitab-kitab tarikh. Diantaranya beliau ini sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah صلي الله عليه وسلم. Ia selalu menemani perjuangan Rasulullah صلي الله عليه وسلم dalam menyebarkan agama Islam, karena ia termasuk orang pertama yang memeluk agama Islam. Continue reading “Abu Bakar ash-Shiddiq, sahabat paling dekat dengan Rasul”

Nasab, karakter dan akhlak Abu Bakar ash-Shiddiq

Nama Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه sebenarnya adalah Abdullah bin Usman bin Amir bin Amru bin Ka’ab bin Sa’ad bin Taim bin Murrah bin Ka’ab bin Lu’ai bin Ghalib bin Fihr al-Qurasy at-Taimi. Bertemu nasabnya dengan Nabi صلي الله عليه وسلم pada kakeknya Murrah bin Ka’ab bin Lu’ai. Dan ibunya adalah Ummu al-Khair Salma binti Shakhr bin Amir bin Ka’ab bin Sa’ad bin Taim. Berarti ayah dan ibunya berasal dari kabilah Bani Taim.

Continue reading “Nasab, karakter dan akhlak Abu Bakar ash-Shiddiq”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑