Search

Risalah

Kajian Islam

Category

Sahabat Rasul

Jika sahabat nabi berselisih pendapat

Jika dalam suatu permasalahan terdapat penjelasan dari para sahabat, lalu seseorang memilih pendapat lain di luar pendapat sahabat, maka kekeliruan dan penyimpangan lah yang sedang ia tempuh. Karena kebenaran ada di dalam lingkup pemahaman mereka.
Continue reading “Jika sahabat nabi berselisih pendapat”

Advertisements

Abbad Bin Bisyr, Ahli ibadah yang gagah berani

Abbad Bin Bisyr adalah seorang sahabat yang tidak asing lagi dalam sejarah dakwah Islamiyah. Ia tidak hanya termasuk di antara para ‘abid (ahli ibadah), bertaqwa, dan menegakkan shalat setiap malam dengan membaca beberapa juz Al-Qur’an, tapi juga tergolong kalangan para pahlawan, yang gagah berani, dalam menegakkan kalimat Allah. Tidak hanya itu, ia juga seornag penguasa yang cakap, berbobot, dan dipercaya dalam urusan harta kekayaan kaum muslimin.

Continue reading “Abbad Bin Bisyr, Ahli ibadah yang gagah berani”

Abdurrahman bin Auf, sahabat bertangan emas (2)

Ketika perang Badar meletus, Abdurrahman bin Auf turut berjihad fii sabilillah. Dalam peperangan itu ia berhasil menewaskan musuh-musuh Allah, antara lain Umar bin Utsman bin Ka’ab At-Taimy. Begitu juga dalam perang Uhud, dia tetap teguh bertahan di samping Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, ketika tentara muslimin banyak yang meninggalkan medan peperangan.

Continue reading “Abdurrahman bin Auf, sahabat bertangan emas (2)”

Abu Darda’ dan parameter ilmu

“Diantara parameter kefaqihan/keilmuan seseorang:

Bagaimana ia masuk… Bagaimana ia berjalan dan bersikap… Dengan siapa ia bergaul…”
(Ibanah 2/464)

Sebuah hikmah yang mengalir dari lisan Abu Darda’ -radhiyallahu ‘anhu-. Seorang pakar dan salah satu shahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam
Continue reading “Abu Darda’ dan parameter ilmu”

Abdurrahman bin Auf, sahabat bertangan emas (1)

Abdurrahman bin Auf termasuk kelompok delapan yang mula-mula masuk Islam. ia juga tergolong sepuluh sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah masuk surga dan termasuk enam orang sahabat yang bermusyawarah dalam pemilihan khalifah setelah Umar bin Khattab Al-Faruq. Di samping itu, ia adalah seorang mufti yang dipercaya Rasulullah berfatwa di Madinah selama beliau masih hidup. pada masa jahiliyah, ia dikenal dengan nama Abd Amr. Setelah masuk Islam, Rasulullah memanggilnya Abdurrahman bin Auf.

Continue reading “Abdurrahman bin Auf, sahabat bertangan emas (1)”

Sebuah pelajaran dari ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz

Pentingnya kesadaran diri
Di dalam kitab ath-Thabaqaat terdapat satu riwayat dari ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz radhiallahuanhu; bahwasanya setiap kali berkhutbah di atas mimbar, lalu tiba-tiba tebersit kekhawatiran akan munculnya sifat ujub dalam dirinya, maka ia pun segera menghentikan khutbahnya. Demikian pula ketika sedang menulis surat; apabila khawatir tersembul dalam hatinya rasa ujub tersebut, maka ia segera merobek surat itu kemudian berdo’a:

Continue reading “Sebuah pelajaran dari ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz”

Penaklukan Baitul Maqdis

Perjalanan Umar radhiallahu ‘anhu. Ke Wilayah Syam Tahun 15 H
Kisah ini disebutkan oleh Abu Ja’far ath-Thabari dari riwayat Saif bin Umar. Adapun ringkasan yang telah disebutkannya ataupun orang-orang lain yang mengikutinya sebagai berikut:

Ketika Abu Ubaidah selesai menaklukkan Damaskus, dia segera menulis surat kepada penduduk Elliya agar mereka memeluk agama Allah Subhanahu wa Ta’ala. dan masuk Islam, atau mereka membayar jizyah, jika tidak maka mereka akan diperangi. Namun mereka enggan menerima tawaran itu. Akhirnya Abu Ubaidah segera mengerahkan segenap pasukannya untuk menyerbu mereka dan dia menunjuk said bin Zaid sebagai pimpinan sementara di Damaskus. Setelah itu dia mulai mengepung Baitul Maqdis hingga mereka terjepit dan meminta damai dengan syarat yang datang langsung adalah Amirul mukminin Umar bin al-Khaththab radhiallahu ‘anhu. Abu Ubadaih segera menuliskan surat kepada Umar bin al-Khaththab, dan Umar langsung mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah.

Continue reading “Penaklukan Baitul Maqdis”

Kisah Salman Al-Farisi masuk Islam

Puncak keselamatan sejatinya telah dipersiapkan bagi hamba yang dikehendaki agar selamat (Salman), meskipun tapak kaki orang yang terusir itu telah terikat dengan belenggu. Ketika badai takdir menyapu seantero gurun pasir, peristiwa itu mengubah semua yang ada dan melahirkan kebaikan.
Continue reading “Kisah Salman Al-Farisi masuk Islam”

Khutbah Abu Bakar Ash-Shiddiq رضي الله عنه setelah dibai’at menjadi khalifah

Saif bin Umar at-Tamimi berkata, Diriwayatkan dari Abu Dhamrah dari bapaknya dari Ashim bin Adi, dia berkata, “Salah seorang pesuruh Abu Bakar berseru di tengah-tengah manusia setelah Rasulullah صلي الله عليه وسلم wafat, ‘Hendaklah pasukan Usamah segera berangkat, ingatlah tidak seorangpun dari pasukan Usamah yang boleh tinggal di Madinah, melainkan harus pergi ke Juruf, pangkalan militer pasukan Usamah’.”

Continue reading “Khutbah Abu Bakar Ash-Shiddiq رضي الله عنه setelah dibai’at menjadi khalifah”

Blog at WordPress.com.

Up ↑